Blog

دیدار

عشق در چشم تو منزل دارد و تمام هستی‌ من چون عشق است و تمام قلبم از حس دیدن تو میگوید و من از حادثه

Read More »

طراحی نرم افزار محاسبه خمس

مدير کل امور رسانه هاي معاونت تبليغ و آموزشهاي کاربردي حوزه علميه با تأکيد بر اينکه توليد و ارائه نرم ا فزارهاي ديني ويژه مبلغان

Read More »

گروهبان گارسیا و حماران

لایحه تک ماده ای با امضاء صد رأس حماران مجلس نشین : “مطابق این ماده واحده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تا بر اساس

Read More »

شعری درهجو آخوند

غزل زیر ،  به پیروی از اشعار “دانشجو” و “دیوانه” سروده شده است: پرهیز کنید ، ز هرچه آخوند از نسل_  آخوند و بچه آخوند

Read More »

مادام بوواری

هر روز راس ساعت دوازده‍ ‍‍‍ظهر با هم عشق بازی می کردیم. صدایی از ما بر نمی آمد. مادام بوواری بی صدا هم خوابگی می

Read More »

فوتبال گل کوچیک

دوره دبیرستان، چند سالی‌ که تهران نشین بودیم؛ نزدیک محل مان خیابان بن بستی بود، معروف به “سرازیری”. خیابان پهن و دو بانده بود، اما

Read More »
Open
Ari Siletz

Reza Pahlavi teaches Gandhi.

Seeking to learn about Gandhi from Reza Pahlavi’s website, I found the following quote attributed to the Indian leader. “For someone who is trained in

Read More »