Blog

سالگرد مشروطیت

می بینی که دست کم بایگانی ام مرتب است. عصر یک روز گرم، در قهوه خانه ای گوشه ی خیابانی در “باسل” نشسته بودیم. گفتی

Read More »

فصل دیگر

فصل دیگر در انتظاری بی صراحت نمی آید                 نمی خواهد فصلی دیگر از ماورای نا باوریها زمستان است یا بهاری خشک میبلعد مرا این سایه

Read More »