Blog

گلابی های رسیده

بهش گفتم وقتی من هیجده سالم بود، عاشق زن چهل ساله شدی. وقتی چهل سالم بود عاشق زن شانزده ساله شدی. و تمام مدت مثل

Read More »

مرد / زن / تنهایی

توی این پنجاه و پنج سال که با او زندگی کردم هیچ وقت تو دلم جا نگرفت. اعتقادم این بود که دروغ نگم. به کسی

Read More »