Amir Kasravi
09-Sep-2007
 وقتی انتقادی درکار است، چگونگی بکار گرفتن کلمات است که نیت اصلی نویسنده را روشن می کند که قصد اصلی اش کوبیدن  است و یا سازندگی. وقتی از صیف وسیعی از کلمات موهن برای بیان نظراتمان استفاده می کنیم، یعنی عصبانی هستیم و بی منطق، و چیز دیگری رنجمان میدهد و به چیز دیگر آویزان شده ایم. و در هر حال متوجه این نیستیم که خوانندگان ما که در واقع مخاطب واقعی ما هستند، دارای آنچنان شعور، بینش، و استدلالی هستند که بتوانند بین آن دو تمیز قائل شوند. سخن در این است.   

 

>>>