Armin Salami
21-Jan-2010 (4 comments)
در چند روز اخیر افراد زیادی در شبکه جهانی‌ اینترنت به برسی‌ این مقوله میپردازند که آیا این زمین لرزه میتواند از طریق علمی‌ و تکنولوژی به صورت کنترل شده به وقوع پیوسته باشد؟>>>