Davoud Bahrami
04-Jan-2012 (7 comments)
این عرب‌ها نبودند که به ایران یورش بردند و رودهای خون به راه انداختند. آنها عرب‌های اسلامی‌شده یا اسلامیست بودند>>>