خبرنگار خونخوار

Fred
by Fred
30-Nov-2010
 

بیله دیگ بیله چغندر، همه چیز نظام پر برکت به همه چیزش میخوره. حتی "خبرنگار" آن بیشتر در پی اعدام و آویزان کردن بیشتر مردم است تا کسب خبر و آگاهی رسانی.

این شما و این آقای ناصر یمین مردوخی کردستانی در کنفرانس خبری اخیر رئیس جمهور محبوب القلوب که حرفهای او را تأیید میکند:


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Sargord Pirouz

Hey, it's "Fred" writing

by Sargord Pirouz on

Hey, it's "Fred" writing type D. We don't see much of this writer type compared to the others.

The reportage in this clip very much mirrors our own Fox News. I guess you could say Iran's news media is very much "with it". Or not, if you don't go for the Fox News type of news coverage.

What about you folks at "Fred"? Do you like Fox News?