partow nooriala
09-Jul-2008
در فوریه 2008 آقای شاهرخ رئیسی سردبیر سایت الکترونیکی ی اثر در آلمان با پرتو نوری علا شاعر، نویسنده و منتقد معاصر، مصاحبه ی مفصلی انجام داد که ماحصل نقطه نظرهای پرتو در باره ادبیات، مسائل زنان و سیاست خواندنی است. >>>
partow nooriala
21-Jun-2008 (one comment)
با خواندن همان ابیات اولیه، برایم پُر واضح بود که محال است سیمین بهبهانی شعری چنین ضعیف بسراید >>>