Seyyed-Ali-Khamenei
11-Oct-2011 (3 comments)
با چهار پایان مسافرت کنید و سیلی‌ محکمی به گوش امپریالیست و صهیونیست جهانی‌ بزنید. >>>
Seyyed-Ali-Khamenei
09-Jul-2010 (6 comments)
غرض از نوشتن این کتیبه این است که جدیدا به حضور مبارک بنده آورده شده که دولت شیطان بزرگ نظام مقدّس جمهوری اسلامی را تهدید کرده است که ما را با بمباران به عصر حجر میفرستد.>>>
Seyyed-Ali-Khamenei
12-Jun-2010 (23 comments)
السّلام علیکم مشترکان محترم iranian.com. همانطور که بعضی از شما میدانید، بنده جدیداً در این سایت ثبت نام کرده ام>>>