Tehran
09-Dec-2010
این جمله را من زیاد تو پست ها دیدم و همیشه بعد از خوندنش فکر میکنم که،،،،این شخص چطور با چه رویی میتونه اینو بنویسه ؟ >>>