دادگاه تجدیدنظر در لندن مجاهدین خلق را تروریست نشناخت
بی بی سی
07-May-2008
ادگاه تجدیدنظر در لندن اعتراض وزیرکشور بریتانیا به حکم خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی را رد کرد.

سازمان مجاهدین این رأی را پیروزی خود قلمداد کرده و مریم رجوی، رهبر شاخه سیاسی این سازمان پس از اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر در
گفتگو با خبرگزاری رویتر خواهان عذرخواهی دولتهای غربی و بریتانیا برای تروریست قلمداد کردن مجاهدین خلق شد.

سی
ام نوامبر (نهم آذر) سال گذشته دادگاه ویژه ای در لندن به درخواست 35 عضو
مجلسین عوام و اعیان بریتانیا رأی داده بود که دولت بریتانیا با اصرار در
عدم حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای ممنوعه تروریستی، به عمد
راه خطا را در پیش گرفته است.

>>>
recommended by PedramMoallemian

Share/Save/Bookmark