اشياء پرنده ناشناس يا هواپيماهای جاسوسی؟
BBC farsi
25-May-2008 (2 comments)

آنچه را که مردم شمال و جنوب ايران "اشياء نورانی " و "بشقاب پرنده" می پنداشتند و برای ماههای متوالی رمزی سر بسته مانده بود، روزنامه آمريکايی واشنگتن پست در شماره روز يکشنبه 13 فوريه 2005، چون معمای واترگيت در چند دهه پيش از اين، حل نمود. اشيای نورانی، هواپيماهای بی سرنشينی هستند که از خاک ايران اطلاعات گرانقيمت به مراکز رمز گشايی آمريکا در نوادا ارسال کرده اند.

>>>
recommended by jimzbund

Share/Save/Bookmark

 
jimzbund

Thanks parham

by jimzbund on

since it was on the first page, I assumed it to be current news. Now I know what Dayee Jan Napoleon meant by mistrusting these English guys.

 

 Bund, Jimz Bund


Parham

"News"

by Parham on

This one belongs to three years ago! Just look at the date on top of the article...