سخنرانی عبدالله مومنی درسمینار جبهه ملی ایران
iran-emrooz.net
05-Jun-2008
از نظر ما مهمترين شکاف و نزاع سياسي در جامعه ي ايران شکاف دموکراسي- آمريت است، به همين جهت همه ي نيروهاي دموکراسي خواه و مسالمت جو، متحد بالقوه ي يکديگر محسوب مي شوند . براي بالفعل شدن اين اتحاد بايد سطح مداراي سياسي مان را گسترش دهيم و خط کشيهاي کهنه ي تاريخي را فراموش کنيم >>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark