به یاد احمد شاملو در هشتمین سالگرد خاموشی اش
rfi / فواد روستائی
22-Jul-2008 (one comment)

هشت سال از خاموشی احمد شاملو هنرمند و روشنفکر بر جسته می گذرد. با مروری کوتاه بر زندگی او و گوش دادن به صدایش از او یاد می کنیم.

>>>
azaadeh

گنجینۀ صدا

azaadeh


احمد شاملو 

//www.rfi.fr/communfa/player/player.asp?Player=Win&Stream=//telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actufa/R103/chamlou.mp3.asx&iframe=//www.rfi.fr:80/statiques/playerAudioPageDescDefaut.asp&video=//telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actufa/R103/chamlou&s=54309&s2=46&xtpage=article_2967.asp&xt_multc=%25252526x1%2525253D12%25252526x2%2525253D1%25252526x3%2525253D%25252526x4%2525253D%25252526x5%2525253D  

شعر "قناری" با صدای شاملو 

//www.rfi.fr/communfa/player/player.asp?Player=Win&Stream=//telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actufa/R103/ghanari.mp3.asx&iframe=//www.rfi.fr:80/statiques/playerAudioPageDescDefaut.asp&video=//telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actufa/R103/ghanari&s=54309&s2=46&xtpage=article_2967.asp&xt_multc=%2525252526x1%252525253D12%2525252526x2%252525253D1%2525252526x3%252525253D%2525252526x4%252525253D%2525252526x5%252525253D 

آیدا سرکیسیان  

//www.rfi.fr/communfa/player/player.asp?Player=Win&Stream=//telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actufa/R103/ayda.mp3.asx&iframe=//www.rfi.fr:80/statiques/playerAudioPageDescDefaut.asp&video=//telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actufa/R103/ayda&s=54309&s2=46&xtpage=article_2967.asp&xt_multc=%252525252526x1%25252525253D12%252525252526x2%25252525253D1%252525252526x3%25252525253D%252525252526x4%25252525253D%252525252526x5%25252525253DShare/Save/Bookmark