یک فعال بلوچ که برادرش اخیرا اعدام شد حبس گرفت
BBC Persian
20-Sep-2008

ابراهیم مهرنهاد که هنگام بازداشت در اسفند 1386 در شهر زاهدان، 16 سال داشت برای آزادی برادرش تلاش می کرد. روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارش داده است که فعال مدنی بلوچ به پنج سال حبس محکوم شده است. وی برادر یعقوب مهرنهاد است که ماه گذشته به اتهام "ارتباط" با جندالله اعدام شد. به گزارش اعتماد، ابراهیم مهرنهاد به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، به سه سال حبس قطعی و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark