قهرمان مرز گشا و آورندۀ باران Part 1
rfi / فرنگیس حبیبی
20-Sep-2008 (one comment)

حورا یاوری، منتقد ادبی و پژوهشگر در بنیاد ایرانیکا، میگوید اولین اشاره در بارۀ آرش در کتاب اوستا آمده است. آرش افراسیاب را که ایران را به بند کشیده است ونعمت باران را ازآن دزدیده است شکست می دهد. و با این شکست دوران سیاه خشکسالی پایان مییابد. اسطورۀ آرش با جشن آب در تیر ماه در ارتباط است که هنوز در نقاطی از ایران در روز سیزدهم تیر جشن گرفته می شود. اسطورۀ آرش در طول تاریخ ایران در دوره های مختلف و بر حسب نیازهای عمیق مردم باز آفرینی شده است.

>>>
azaadeh

اسطورۀ آرش کمانگیر

azaadeh


باز آفرینی اسطورۀ آرش در ادبیات امروز Part 2

 //www.rfi.fr/actufa/articles/105/article_3655.asp 

حورا یاوری به عملکرد اسطورۀ آرش که در آن دو نیرو، یکی مظهر نور ، پاکی و رویش و دیگری نماد خشکسالی و سیاهی و ظلم در مقابل هم قرار می گیرند، تکیه می کند. اوبازسازی آن را در دوران معاصر در قالب نبرد میان دو قدرت میداند که یکی نماد سرمایه داری می تواند باشد ودیگری نیروی بالنده ایست که در بینش مارکسیستی همان پرولتاریاست. این همان بینشی است که در شعر بلند سیاوش کسرایی متجلی شده است و بخاطر همسویی با روح زمانه اش سخت مورد استقبال قرار گرفته است. در شعر کسرایی ابعاد دیگر اسطوره آرش و پیوندش با باران نادیده گرفته شده است. Share/Save/Bookmark