بررسی رویدادهای اخیر
rfi / فرزاد جوادی
25-Sep-2008

گرچه امکان مخالفت کنگره با طرح پیشنهادی مبنی بر هفت صد میلیارد کمک به بانکها، احتمال بسیار ضعیفی است، اما نمایندگان کنگره  نگران هستند. زیرا از یک طرف نگران افزایش کسری بودجۀ دولت و انباشته شدن بدهی های سرسام آور و از طرف دیگر، بیم از آن دارند که این کمک بصورت بدعت در آید و به بی مسئولیتی هرچه بیشتر مدیران بانکها بیانجامد....

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark