شکوفائی رشد اقتصادی در برزیل
rfi / فرزاد جوادی
26-Sep-2008

در حالی که تا ده سال پیش، برزیل برای تأمین تغذیۀ مورد نیاز جمعیت صد و نود میلیون نفرۀ خود با مشکل روبرو بوده است، امروز این کشور به تنهائی پانزده درصد کل مصرف یک میلیارد تنی مردم جهان به محصولات کشاورزی را تامین میکند....

                       

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark