بمناسبت سال بزرگداشت زبان پارسی در تاجیکستان
rfi / فواد روستائی
26-Sep-2008

دو کتاب به کوشش دکتر مسعود میر شاهی- پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی به ویژه در بمناسبت سال بزرگداشت زبان پارسی در تاجیکستان راهی بازار کتاب شده است. کتاب "حافظ شیراز" در بردارندۀ ساقی نامه، مغنی نامه، ترجیع بند، تضمین بند، و شماری از رباعی های حافظ است و بر اساس یک نسخۀ خطی نو یافته در شهر "پنجه کنت"- زادگاه رودکی در تاجیکستان کنونی به چاپ سپرده شده است. به گفتۀ دکتر میرشاهی، پس از بررسی و تعیین تاریخ تقریبی کتابت این نسخۀ خطی به وسیلۀ منتقدان و کارشناسان، غزلیات حافظ بر اساس این این نسخه در اختیار شیفتگان شعر حافظ قرار خواهد گرفت.

 کتاب دوم جنگی از شعر زنان تاجیک در ازبکستان است که عنوان " در دری در سمرقند و بخارا" را دارد

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark