فقدان سیاست معقولانه احمدی نژاد و جمهوری اسلامی
rfi / ناصر اعتمادی
27-Sep-2008

کاظم کردوانی، پژوهشگر در آلمان: صرف نظر از نوع حکومت ، قدرتهای خارجی و کشورهای همسایه همواره به خاک ایران نظر داشته اند. اما، راه حل این مسأله در وهلۀ اول اتکاء به مردم ایران است و سپس در پیش گرفتن یک سیاست خارجی معقولانه و نه این کارهای جاهلانۀ  احمدی نژاد. امروز برای اولین بار و پس از چند قرن ما دیگر با روسیه مرز زمینی نداریم. و این یکی از بزرگترین شانسهای تاریخی ماست. ایران امروز با بیش از ده کشور مرز آبی و خاکی دارد و از این نظر یک موقعیت ویژه ای دارد. اگر حکومت ایران سیاست معقولانه ای را در تعامل با غرب دنبال میکرد، میتوانست در عین پافشاری بر منافع ملی نقش مهمی در این منطقۀ حساس آسیای مرکزی و خاورمیانه ایفاء بکند. منتهی سیاستهای جاهلانه و ابلهانۀ جمهوری اسلامی تمام این شانسها و امتیارها را بر باد داده است. من نگران از اقدامهای ایذایی نیستم. خطر بیشتر از اینهاست. واقعیت اینست که من همچنان خطر حملۀ موشکی اسرائیل ... >>>

recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark