عبور مترو از خیابان چهار باغ
rfi / رحمت قاسم بگلو
29-Sep-2008

" کانون مدافعان حقوق بشر " با انتشار بیانیه ای در تهران خواستار انجام تحقیقات بیشتر کارشناسی در باره تاثیرات مخرب احتمالی عبور متروی شهری از نواحی آثار باستانی این شهر تاریخی گردیده است.

محمد دادخواه وکیل دعاوی میگوید ، انجمن شهر اصفهان بدون توجه به بافت قدیمی این شهر برای عبور مترو برنامه ریزی کرده است.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark