آزمایش سرن و ترس از ایجاد حفرۀ سیاه
rfi / آرش ادیب زاده
01-Oct-2008

اگرچه محققان مسئول این پروژه و اغلب دانشمندان معتقدند که حفره های سیاه ناپایدار،  در ابعادی آنچنان کوچک هستند که نمی توانند خطری به حساب بیایند،  گروه دیگر اخطار داده اند که حتی اگر حفره های سیاه حاصل از برخورد ذرات در این شتاب دهندۀ بزرگ در ابتدا ابعادی میکروسکپی داشته باشند، باز هم این امکان وجود دارد که حفره های میکروسکپی با یکدیگر در هم آمیزند و در نتیجه به اندازه کافی بزرگ و ماندگار گردند و بتوانند با آغاز به بلعیدن مادۀ اطراف خود، خطری جدی برای کره زمین ایجاد کنند....             

          

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark