صد عکس برای آزادی مطبوعات
rfi / فواد روستائی
03-Oct-2008

 با رضا دقتی به مناسبت انتشار کتاب" صد عکس از رضا برای آزادی مطبوعات" ، تازه ترین عنوان از این سلسله کتاب ها، به گفتگو نشسته ایم. در انتخاب این صدعکس از میان هزاران عکسی که رضا دقتی در سی سال فعالیت حرفه ای خود گرفته است چه معیارهائی مورد نظر بوده است؟ کارآئی و توانمندی عکس در مقایسه با کلام و دیگر ابزار انتقال پیام از چه ویژگی هائی برخوردارست؟ "جنگ و صلح" ، آلبومی از عکس های رضا دقتی که در هفته های آینده در آمریکا، فرانسه و چند کشور دیگر 

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark