غروب سرمایه داری و ضرورت تغییر دنیای قدیم
rfi / لیدا پرچمی
05-Oct-2008

اکسپرس:هند، چین، روسیه و برزیل برتری یکجانبۀ آمریکا را نمی پذیرند  و دربحران جهانی باید بر نقش آنها حساب کرد. آمریکا میتواند این عامل جدید را نپذیرد و دنیا را به جنگ بکشد. میتواند بعد از گرجستان به سراغ اوکراین برود، بعد از تبت، تایوان را در مقابل چین تقویت کند یا ایران و پاکستان را بعد از عراق هدف قرار بدهد تا خاورمیانه را به درد سر بیاندازد. در ادامۀ احتمالات به جنگی اشاره میکند که از رکود اقتصادی ریشه خواهد گرفت و نیز به تأثیر غیر قابل پیش بینی بحران بر سیاست کشورها انگشت می گذارد، قدرت گیری هیتلر و روی کار آمدن روزولت را بعد از بحران مالی سال 1929 یادآوری می کند که یکی به ناسیونالیسم جنگ طلب منجر شد و دیگری قوانین کار را عوض کرد. 

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark