اظهار بی علاقگی به "قدرت" از سوی عاشقان قدرت
rfi / فرزاد جوادی
04-Oct-2008

حسن نراقی، نویسنده کتاب "جامعه شناسی خودمانی" و پژوهشگر امور فرهنگی و اجتماعی: قدرت شیرین است. ادعای بی تفاوتی نسبت به قدرت و پست و مقام، نه تنها خلاف واقع که فساد بر انگیز است.....

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark