رواج فروش و کرايه کودکان در تهران,قتل عام در جاده ها و.....
roshangari.net
08-Oct-2008

 *هزينه های کمرشکن سلامت, رواج فروش و کرايه کودکان , کليه فروشی جوانان, قتل عام در جاده ها, وضع فجيع مدارس و مطالبات پرداخت نشده معلمان و فرهنگيان, فاجعه ملی به نام صادرات.  بيکاری, فقر, گرانی, خانه خرابی , فقدان دسترسی به سلامت و بهداشت و نقش ويرانگر هزينه های آن در انهدام خانوارهای ايرانی, عقب ماندگی های حيرت انگيز در حوزه سرمايه گذاری به قصد افزايش بهره وری در حوزه انرژی, در زمينه گردشگری, در صنايع هوايی, در محصولات کشاورزی, در زمينه معضلات اجتماعی و... مواردی که يک جستجوی روزانه در منظومه های خبری خبرگزاریهای رسمی همين رژيم مورد تاکيد قرار میدهد. موارد زير خطوط فشرده اين روايت است به نقل از خبرگزاری های رژيم. همه خبرها با ذکر منبع مربوط به بولتن خبری روز 13 مهر است.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark