نقش آن در پرونده‌هاى فرزندکشى
roshangari.net
08-Oct-2008

توجه به ساير قوانين مربوط به كودك، شائبه تناقضى در اين زمينه را به ذهن متبادر مي‌كند. ارشد، فعال حقوق كودك در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد:‌ طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامى هرگاه فرد بالغى طفل نابالغى را بکشد، قصاص مي‌شود؛ در قوانين نيز سقط جنين مجازات دارد و اين سوال مطرح مي‌شود که چطور زمانى که جنين هنوز متولد نشده و توده‌اى از سلول است کشتن او جرم تقى مي‌شود اما وقتى همان جنين به دنيا مي‌آيد و مثلا 5 ساله مي‌شود کشتن او براى پدر قصاص ندارد.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark