عماد مغنيه به جاي دکتر مصدق
Rooz online / آرش سيگارچي
10-Oct-2008 (one comment)

در حالي که سه هفته پيش با فشار "اعضاي پرنفوذ شوراي شهر تهران به کميته نامگذاري"، نامگذاري خيابان دکتر ‏محمد مصدق از دستور کار اين شورا خارج شد، ديروز اعضاي اين شورا يكي از خيابان ها در منطقه شش را به نام ‏‏"عماد مغنيه" نام گذاري کردند تا اين منطقه پس از نام هايي چون "خالد اسلامبولي"، "انتفاضه" و "دکتر فتحي شقاقي" ‏اينک نام يک فعال نظامي ديگر راکه از سوي رسانه هاي بين المللي "تروريست" لقب گرفته، بر ديوارهاي خود شاهد ‏باشد. ‏

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Farhad Kashani

Masoud jaan, thanks for

by Farhad Kashani on

Masoud jaan, thanks for posting this news. You are a great Iranian. Keep exposing the fascist Mullah regime.