آثار معماری وهنری باستانی ما، یونانی ها و رومی ها
rfi / فرزاد جوادی
25-Oct-2008 (one comment)

اگر چه در آثار همه جوامع بشری از هر قوم و تباری که باشند زیبائی هست، اما آنچه را که یونانی ها در همه زمینه های هنری و فرهنگی و علمی از خود بجای گذاشته اند، قابل مقایسه با ایران نیست...

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark

 
default

Objective

by Immortal Guard (not verified) on

Let's hope others are as objective towards us as we
are towards them. Otherwise this would be an excercise in futility.