درگذشت مهرانگیز دولتشاهی مدافع حقوق زن
rfi / فرنگیس حبیبی
25-Oct-2008

اولین گامها در جهت اجتماعی شدن زنان توسط  زنانی برداشته شده که بخاطر موقعیت اجتماعی با تجدد غرب آشنا و جدایی از حجاب، اختیار شغل و برابری حقوقی  را از اصر شرفت تلقی میکرده ... تداوم حرکت زنان در حکومت کنونی برای لغو چند همسری و احقاق حقوق زنان، نشاندهندۀ پایه های محکم و عینی یک رشته مطالبات تاریخی است. 

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark