بومی گزینی دختران در دانشگاهها
rfi / ویدا سامعی
31-Oct-2008

هدف طرح بومی گزینی دانشجویان، کاهش ورود دختران به دانشگاههاست. طرحی که میتواند تکمیل کنندۀ سهمیه بندی جنسیتی باشد و مانع ورود دانشجویان شهرستانی به دانشگاههای تراز اول کشور بشود. نسرین افضلی، فعال حقوق زنان, عضو گروه میدان: مسئولان، بدنبال محدود کردن فعالیت دختران و زنان هستند. پشت سر چنین طرحهایی کارشناسی نشده و ناشی از ایدئولوژی است که باید جوانان کنترل شوند و زیر نظر خانواده باشند. ضمن آنکه با بومی گزینی، سطح علمی دانشگاهها کاهش خواهد یافت".

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark