فوک دریای خزر در خطر انقراض
rfi / آرش ادیب زاده
31-Oct-2008

 اتحادیۀ جهانی حفاظت از طبیعت، نتایج آخرین تحقیقات را در 130 کشور و با همت 1800 پژوهشگر، بیش از 5500  نوع جانور، مورد مطالعه قرار گرفته اند را به چاپ رساند. از هر 4 نوع پستاندار کرۀ زمین،1 نوع در خطر جدی انقراض قرار دارد و یکی از آنها پستانداری است که تنها در دریای خزر یافت میشود، بنام فوک کاسپین. گفتگو با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران....

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark