آخرین میخ بر تابوت "کردان"
rfi / لیدا پرچمی
31-Oct-2008

عیسی سحرخیز در مورد اینکه چرا با وجود چنین رسوائیهائی از کردان دفاع میشود، به ارتباطات پشت پرده ای اشاره میکند که در زمان رأی اعتماد به ایشان نیز مطرح بوده و موضوع انتخابات هم برمیگردد، دولت در آستانه ای قرار دارد که با تغییر دو وزیر دیگر، نیمی از وزرای کابینه عوض شده و نبود آقای کردان و استیضاح وزیر کشاورزی میتواند به سقوط دولت احمدی نژاد بکشد. حتی با وجود رأی اعتماد هم پایۀ نامزدی دورۀ آیندۀ آقای احمدی نژاد بسیار سست خواهد شدهبری آورده شده که خواستار رأی دادن به کردان بوده و همان نمایندگانی که الان سند رد می کنند و در آن زمان هم مخالف بودند، بخشی مجبورشدند که به ایشان رأی مثبت بدهندو مهری بر وزارت او بزنند

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark