تداوم شرمگین ختنه دختران در کردستان
Radio Zamaneh / Mohammad Reza Eskandari
04-Jan-2009

ختنه دختران در اکثر مناطق کردستان هنوز به قوت خود باقی است. در کردستان عراق درمیان عشیره‌های مختلف هنوز این رسم وجود دارد. یا در اورامانات در کردستان ایران بیشتر زن‌ها ختنه شده و می‌شوند و برای این کار هم توجیه شرعی می‌آورند.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark