ایران باید تهدید اتمی آمریکا را جدی بگیرد
fri - radiofranceInterntionale / Naser Etemadi
10-Jan-2009 (one comment)

وزیر پیشین دفاع آمریکا، جیمز شلاسینگر، روز پنجشنبه اظهار داشت که دولت ایران باید تهدید اتمی آمریکا را با قرار گرفتن خانم هیلاری کلینتون در رأس وزارت امور خارجۀ این کشور جدّی بگیرد.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark

 
default

Choose the word that will best finish the sentence

by Anonymous112 (not verified) on

Bush is to Iraq as Hillary is to __________?

a. Pakistan
b. Britain
c. Iran
d. Venezuela

And the answer is c.