انقلاب وزیر کار در تعریف بیکاری
rfi - radiofranceInternationale / Naser Etemadi
11-Jan-2009

محمد جهرمی اضافه کرده است که حدود هفتاد درصد بیکاران ثبت نام شدۀ کشور
فاقد مهارت حرفه ای هستند. به بیان دیگر، بر اساس معیار وزیر کار باید گفت
که ٧٠٪ بیکاران کشور یا بیکار نیستند – حتا اگر فقدان مهارت به بیکاری
آنان منجر شده باشد - یا اشتباهاً در فهرست بیکاران ثبت شده اند. آنان به
گفتۀ وزیر کار جمهوری اسلامی صرفاً فاقد مهارت هستند و نه بیکار.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark