انکار دوبارۀ کشتار یهوریان
IRNA via RFI
27-Jan-2009

غلامحسین الهام می افزاید: "مفهوم هولوکاست، مفهومی برآمده از دروغ بزرگ است و برای جای گیری یک رژیم بی بنیان در قلب جهان اسلام بوده است".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark