روسیه نیازی به بی ثباتی درایران ندارد
RIA Novosti
03-Feb-2009

تعداد آذری های ایران بیش از تعداد ساکنین خود آذربایجان است و اگر در
نتیجه جنگی احتمالی آنها به کشور همسایه در شمال قفقاز پناه بیاورند،
اقتصاد آذربایجان نمی تواند از پس این برآید و این بدین معناست که از آنجا
به روسیه راه خواهند یافت.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark