آینده پاکستان و افغانستان در گرو انتخابات ایران
Peyknet
19-Feb-2009 (one comment)

انتخابات ریاست جمهوری در ایران، می رود تا برای نخستین بار به انتخاباتی تبدیل شود که تکلیف جنگ و صلح در منطقه را رقم بزند. در افغانستان، طالبان تا تشکیل دولت تازه در این کشور نیم گامی بیشتر فاصله ندارد، اما بازگشت آنها به قدرت و تشکیل دولت، برخلاف آن ظاهر ضد خارجی و مخالفت با حضور نیروهای خارجی (بویژه امریکائی) در افغانستان، در گرو موافقت امریکائی هاست و این امر پنهانی نیست

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark

 
default

It totally makes sense. How

by post (not verified) on

It totally makes sense. How true. IRI expansionist adventurism was bound to bite them back in their behind.