آقاي لاريجاني، آن مرد انسان بود!
Fararu / میکاییل جلالی
21-Feb-2009 (one comment)

به خوبي مي دانيم كه آقاي لاريجاني و امثال ایشان به ويژه در طول 30 سال
پس از انقلاب با شكوه 57 از بركت جان بازي اين مردم در جبهه ها و گرسنگي
ها و بي بهره گي بسياري از آنها از كمترين مال دنيا در طول پس از جنگ،
بهره هاي فراوان برده اند و هيچگاه طعم شرمندگي در برابر زن و فرزند گرسنه
نكشيده اند.

>>>
Ostaad

Why did the media ignore this man?!!!

by Ostaad on

I remember the world press (way before the Internet was "invented") was saturated with the picture of a Buddhist monk who set himslef on fire to protest the US invasion of Viet Nam. I am dismayed today's media that can "publicize" anything at light speed ignored this Iranian's protest suicide. Has the Iranians regime succeeded in pulling the wool over the eyes of wolrd media too?!!!


Share/Save/Bookmark