مجمع تشخیص عزل و نصب سیاسی را ممنوع کرد
Tabnak Farsi News
21-Mar-2009 (2 comments)

مسئول كمیته مدیریت و نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس مصوب
جدید این سازمان، عزل و نصب ها باید بر اساس شایستگی ها باشد، نه گرایش
های سیاسی.

>>>
Ostaad

Problem solved

by Ostaad on

Did he mention the only REAL requirement is following the Emam's "line"?


Share/Save/Bookmark

 
capt_ayhab

Ostaad

by capt_ayhab on

I suppose they consider the Emam's[line, crack, chak] to be divine[my foot] path[so to speak], on hesab nemishe [WINK]

 

-YT