گام تازه در انتقال تدارکات ناتو از ایران
Fararu / Fararu.com
05-Apr-2009

ا این وجود روابط عمومی این وزارتخانه و وزارت خارجه آلمان تاکید کردند که مذاکره به خواست دولت آلمان یا ناتو انجام نشده است و اگر تدارکاتی هم بوسیله این شرکت ها "برای نیروهای ناتو" از طریق ایران به افغانستان منتقل شود، این امر به خواست دولت آلمان یا ناتو نبوده و تنها به تصمیم این دو شرکت انجام گرفته است.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark