نبايد وسيله حکومتي مستبد شويم
Rooz online / اميد معماريان‎ ‎‎
27-Apr-2009 (2 comments)

ما‎ ‎در‎ ‎حزب‎ ‎ملت‎ ‎ايران‎ ‎از‎ ‎سال‎ ۱۳۵۸ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎شرکت‎ ‎نکرديم‎ ‎و‎ ‎شرايط‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎براي‎ ‎شرکت‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎انتخابات‎ ‎آزاد‎ ‎اعلام‎ ‎کرديم. نظرخود‎ ‎را‎ ‎همچنين‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎انتخابات‎ ‎امسال‎ ‎نيز‎ ‎در‎ ‎فروردين‎ ۸۸ ‎اعلام‎ ‎کرديم. بر‎ ‎آن‎ ‎اساس‎ ‎براي‎ ‎انتخابات‎ ‎آزاد‎ ‎يک‎ ‎مبناي‎ ‎سالم‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎داريم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎احزاب‎ ‎و‎ ‎روزنامه‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎فعالان‎ ‎سياسي‎ ‎آزاد‎ ‎باشند. ما‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎اين‎ ‎شرايط‎ ‎را‎ ‎نداريم. ازطرف‎ ‎ديگر‎ ‎قانون‎ ‎اساسي‎ ‎موجود‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎انتخابات‎ ‎آزاد‎ ‎است. نظارت‎ ‎بر‎ ‎انتخابات‎ ‎هم‎ ‎اکنون‎ ‎تبديل‎ ‎به‎ ‎دخالت‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎شده‎ ‎است. کار‎ ‎شوراي‎ ‎نگهبان‎ ‎غيرقانوني‎ ‎است. تمام‎ ‎مجالسي‎ ‎که‎ ‎تشکيل‎ ‎شده‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎ما‎ ‎اعتبا... >>>

recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
MiNeum71

A Bit of a Yawn

by MiNeum71 on

Another boring content ...

 


Ostaad

Hezb Mellat

by Ostaad on

What is this hezb's political platfrom? Has this Hezb done anything for the "mellat" other than waiting for the "free elections" to arrive?