چرا سفر رئيس‌جمهور به برزيل لغو شد؟
Tabnak Farsi News / جاويد قربان اوغلي
10-May-2009

در حالي که ابهامات مربوط به دليل لغو اين سفر همچنان بر اذهان کساني که اين رويداد مهم را تعقيب مي‌کنند سايه افکنده و مشخص نيست چرا آقاي رييس جمهور با توجه به اهميت برزيل به عنوان قدرت برتر اقتصادي آمزيکاي جنوبي و اعزام هيات مقدماتي متشکل از مقامات ارشد وزارتخانه‌هاي خارجه ،بازرگاني .....و نمايندگان بخش خصوصي اقدام به لغو اين سفر کرده است بويژه اينکه ايشان از هيچ فرصتي براي نمايش قدرت در حيات خلوت آمريکا غافل نمانده و تا کنون چندين سفر به کشورهاي درجه 2 و 3 آن منطقه داشته است.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark