تجلی ایدئولوژی نومحافظه‌کاران در تخریب و بازسازی عراق
دویچه‌ وله
25-May-2009

«حکومت بوش در صدد بود، موفقیت عراق را در کشورهای دیگر تکرار کند. در
آغاز سال ۲۰۰۵، وزارت دفاع آمریکا "دفتر بازسازی و ثبات" را تأسیس کرد که
نقشه‌های مفصلی برا ی "بازسازی" ۲۵ کشور آماده کرده بود، از ونزوئلا گرفته
تا ایران، کشورهایی که ممکن بود زمانی به دست آمریکا ویران شوند. شرکت‌ها
و مشاوران، پیشاپیش قراردادهای امضاشده دریافت کرده بودند تا آمادگی داشته
باشند، به محض بروز حادثه وارد عمل شوند. بر این قرار، تجربه‌ی رادیکالیسم
بازار در عراق از دید مدافعانش الگویی بود برای وظایف آینده در حوزه‌ی
"ملت‌سازی". قرار بود این استراتژی تکرار شود و سرمشق قرار گیرد − و حال
باید منتظر ایستاد و دید آیا با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییر حکومت، باز
هم چنین چیزی ممکن است یا نه.»

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark