گسترش تماس های دو جانبه
صدای روسیه
26-May-2009

در این ر وزها آلکسی باراداوکین معاون وزیر امور خارجه روسیه در مسکو با علی آهنی معاون وزیر امور خارجه ایران که برای یک بازدید کاری در روسیه قرار داشت ملاقات کرد. دو دیپلمات حلقه وسیع مسائل را مورد بحث قرار دارند. آمادگی مسکو و تهران برای ادامه و گسترش تماس های دو جانبه در سطوح گوناگون و ضرورت افزایش تعامل و تشریک مساعی روسیه و ایران در رشته انرژی مقدم برهمه در رابطه با نفت و گاز و همچنین در رشته حمل و نقل خاطرنشان شد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark