نتیجه نظرسنجی سپاه محاسبات را دگرگون کرد
Peyknet
30-May-2009

ین
احساس خطر، در سطوح بالای پشت صحنه ارگان های رسانه ای یاد شده
بویژه ناشی از برنامه اقتصادی است که موسوی درباره جلوگیری از
واردات و تقویت تولید داخلی داده است. یعنی جمع کردن سفره
اروپا و امریکا و شیخ نشین ها و رانت خواران داخلی که بر سر
این سفره نشسته اند. از جمله موتلفه اسلامی و بنیادهای بزرگ
اقتصادی که روحانیونی نظیر شیخ محمد یزدی(لاستیک دنا) و امامی
کاشانی و مصباح یزدی (شکر) اداره می کنند .

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark