شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم تضمین مشروعیت نظام است
Hezb Marze Por Gohar
01-Jun-2009 (2 comments)

باشد،هزاران تن از مخالفین با تجربه و فعال خود را نابود ساخته و ده ها هزار جوانی که در آینده می توانستند قابلیت رهبری مردم را به دست آورند را اعدام و ترور کرده است.با شرکت خود در چنین نمایش انتخاباتی و چنان نظامی مشروعیت ندهید

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
MiNeum71

My Final Point of View

by MiNeum71 on

To all the girls and guys who think that voting doesn't change
anything, and from 1997 to 2005 the social circumstances were as bad as after 2005:

1) Read //online.wsj.com/article/SB124355320443064445... and //iranian.com/main/blog/jahanshah-javid/d....

2) You all deserve and I wish you the hell called IRI and Ahmadinejad.

 


MiNeum71

Amazing,

by MiNeum71 on

The next political Mumford ... what do they do in the years between the elections?