برگزاری یک انتخابات آزاد تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی میسراست
Iran Emrooz
06-Jun-2009

خروج از بن بستِ سیاسی- اجتماعی و فرهنگی کنونی تنها با برگزاری یک انتخابات آزاد ، با شرکت شهروندانی برخوردار از حقوق شهروندی ممکن می شود. چنین امری، تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی میسراست.

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark