تشییع جنازه قربانیان انفجار زاهدان تبدیل به شورش مردم و کشتار شد
Peyknet
07-Jun-2009 (one comment)

شهر زاهدان، دیروز (یکشنبه) غرق در شورش، آتش
و کشتار شد. شورش و کشتار دیروز، پیامد انفجار مسجد شیعیان این
شهر تلقی شده که نزدیک به 80 کشته و مجروح داشت. اما تمام
شواهد و پیامدهای پس از آن انفجار نشان میدهد که دست هائی در
داخل دولت و حکومت در آنچه که در روزهای اخیر در زاهدان روی
داده دخیل بوده است.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark

 
Mehrban

Yes, What is going on?

by Mehrban on

There is pretty serious unrest in Zahedan, also the rapid executions were suspect.  If anyone has a clearer perspective on what is going on in Zahedan please tell us.   I am beginning to see it as possible separatist activity..???